Słownik kredytowy
ANEKS
Dokument wprowadzający zmiany w umowie kredytu, sporządzony w formie pisemnej,.

AVAL
Poręczenie weksla. Aval może dotyczyć części lub całości sumy weksla. Poręczyciel, avalista, odpowiada na równi z wystawcą weksla. Aval bankowy - poręczenie udzielane przez bank.

BANKOWO-HIPOTECZNA WARTOŚĂ„† NIERUCHOMOŚCI
Wartość nieruchomości określana przez bank, zgodnie z przepisami ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Z reguły wartość bankowo-hipoteczna nie przekracza wartości rynkowej.

BENEFICJENT
Osoba fizyczna lub prawna, której został udzielony kredyt albo na rzecz której została otwarta akredytywa, udzielona gwarancja, poręczenie itd.

 

CEDENT
Osoba przekazująca swoje prawa do czegoś lub wierzytelności komuś innemu.

CESJA PRAW
zabezpieczenie polegające na przeniesieniu na rzecz banku praw przysługujących kredytobiorcy.

CESJA UBEZPIECZENIA
Przeniesienie na rzecz banku praw przysługujących Kredytobiorcy z tytułu umowy ubezpieczenia.

CREDIT SCORING
Metoda oceny zdolności kredytowej stosowana przy kredytach konsumpcyjnych. Metoda ta polega na przyznawaniu wnioskodawcy punktów na podstawie jego danych osobistych i majątkowych.

 


EURIBOR (Euro Inter-bank Offered rate)
Jest to średnia stopa procentowa, po jakiej największe banki w strefie EURO są skłonne udzielić innym bankom pożyczki w euro na ustalony okres. Wartość stóp procentowych ustalana jest zgodnie z definicją uchwaloną przez Europejską Federację Bankową i publikowana codziennie o godzinie 11:00 czasu frankfurckiego, m.in. na stronie EURIBOR= serwisu Reuters.

 


GRACE PERIOD
Jest to okres karencji (odroczenia) rozpoczęcia spłaty kredytu. W przypadku kart kredytowych jeśli spłacimy cale zadłużenie w podanym na wyciągu terminie to nie zapłacimy żadnych odsetek od zadłużenia z tytułu transakcji bezgotówkowych. Grace period to okres, przez który w podanej wyżej sytuacji możemy korzystać z pieniędzy banku praktycznie za darmo. Okres ten składa się z okresu rozliczeniowego i odpowiedniego maksymalnego okresu spłaty.

GWARANCJA
Zabezpiecza wykonanie przez dany podmiot, który zlecił udzielenie gwarancji, określonego zobowiązania wobec innego podmiotu beneficjenta gwarancji. Może być nazywana: poręczenie, pokrycie, zastaw.

GWARANCJA BANKOWA
Gwarancja udzielana jest przez bank w formie umowy. Jest to gwarancja spłaty zobowiązań przez zleceniodawcę gwarancji. Odpłatne udzielanie gwarancji jest czynnością bankową. Gwarancja przetargowa - udzielana uczestnikom przetargu w celu uniknięcia zamrożenia środków w postaci wpłaconej kaucji. Gwarancja spłaty kredytu - bank gwarantujący zobowiązuje się wobec innego banku do spłaty kredytu ze wszystkimi jego kosztami w przypadku nie wywiązania się zleceniodawcy z warunków umowy kredytowej. Rodzaje gwarancji bankowych to m.in.: g. spłaty rat leasingowych, g. spłaty należności, g. zapłaty cła, g. zwrotu zaliczki, g. kontraktowe.

GWARANT
Osoba, która daje gwarancję, inaczej nazywana poręczycielem.

 


HIPOTEKA
Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym, którym można obciążyć nieruchomość w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności np. kredytu bankowego. Na mocy tego prawa wierzyciel/Bank może dochodzić zaspokojenia należności z nieruchomości bez względu na to czyją stała się własnością. Bank może dochodzić swoich praw poprzez sprzedaż tej nieruchomości. Przedmiotem zabezpieczenia hipoteką na rzecz banku hipotecznego może być tylko prawo użytkowania wieczystego lub prawo własności nieruchomości położonej na terenie Polski.

HIPOTEKA ZWYḰA
Hipoteka, która zabezpiecza wierzytelność pieniężną oznaczoną co do rodzaju i wysokości (np. kredyt udzielonych w PLN, o stałej stopie procentowej)

HIPOTEKA KAUCYJNA
Hipoteka, która zabezpiecza wierzytelność o wysokości nieoznaczonej (np. kredyt udzielany w walucie obcej ze zmienną stopą procentową)


INKASO
Egzekwowanie roszczeń, albo sam dokument, który jest egzekwowany, np. weksel. Wyróżniane są następujące rodzaje inkasa: inkaso akceptacyjne, inkaso dokumentowe, inkaso eksportowe, inkaso finansowe, inkaso gotówkowe, inkaso gwarantowane, inkaso importowe, inkaso kasowe, inkaso proste.

KARENCJA
Ustalony okres czasu, w którym Kredytobiorca nie jest zobowiązany do spłaty kapitału kredytu, a jedynie do spłaty rat odsetkowych.

KARTA KREDYTOWA
Karta, która umożliwia posiadaczowi korzystanie ze środków do wysokości limitu kredytowego określonego przez bank. Bank określa termin spłaty części lub całości płatności dokonywanych kartą. Termin spłaty zadłużenia określa bank i zazwyczaj jest to 25-30 dni od daty otrzymania wyciągu zawierającego informacje o transakcjach przeprowadzonych w poprzednim okresie. Często wyposażona jest w "grace period" czyli okres, w którym odsetki nie są naliczane. Po tym czasie zaciągnięty kredyt jest oprocentowany, a posiadacz jest zobowiązany tylko do spłaty minimalnej, określonej przez bank kwoty. Warto wiedzieć, że karta kredytowa nie musi być powiązana z kontem i że wyjęcie gotówki z bankomatu od razu jest oprocentowane w przeciwieństwie do transakcji bezgotówkowych.

KASA MIESZKANIOWA
Kasa mieszkaniowa, specjalizuje się w finansowaniu budownictwa, podobnie jak bank hipoteczny. Kasy mieszkaniowe prowadzą imienne rachunki oszczędnościowo-kredytowe oraz udzielają kredytów na cele mieszkaniowe. Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo-kredytowym jest niższe niż lokat bankowych, lecz członkostwo w kasie mieszkaniowej daje prawo do zaciągnięcia nisko oprocentowanego kredytu. Jeśli zdecydujesz się oszczędzać w kasie mieszkaniowej, to po upływie umownego okresu oszczędzania uzyskasz prawo do otrzymania kredytu. Jego kwota nie może być wyższa niż 150% zebranych oszczędności powiększonych o odsetki. Założenie rachunku w kasie mieszkaniowej oraz dokonywanie stałych wpłat upoważni Cię do skorzystania z ulgi mieszkaniowej

KREDYT BUDOWLANY
Kredyt na finansowanie inwestycji mieszkaniowych udzielany na okres budowy

KREDYT DENOMINOWANY (INDEKSOWANY)
Kredyt udzielony w walucie polskiej przeliczonej na wybraną walutę obcą wg aktualnego kursu.

KREDYT HIPOTECZNY
Kredyt, którego zabezpieczenie stanowi hipoteka, oprocentowany jest wg stóp procentowych odpowiednich dla wybranej waluty.

KREDYT INWESTYCYJNY
Kredyt, którego celem jest sfinansowanie nakładów potrzebnych do powiększenia lub stworzenia zasobów środków trwałych. Z tej formy kredytu mogą być finansowane inwestycje materialne (zakup nieruchomości, maszyn), niematerialne (zakup papierów wartościowych, patentów, licencji) oraz finansowe (zakup akcji w spółce).

KREDYT KONSUMPCYJNY
Kredyt, którego celem jest sfinansowanie zakupu dóbr konsumpcyjnych przez osoby prywatne, np. na zakup samochodu.

KREDYT KUPIECKI
Kredyt udzielany kupującemu bezpośrednio przez sprzedawcę. W praktyce jest odroczeniem zapłaty za otrzymane towary lub usługi. Odbywa się bez pośrednictwa banku.

KREDYT LOMBARDOWY
kredyt udzielany przez banki osobom fizycznym, a zwłaszcza firmom, pod zastaw papierów wartościowych, ruchomości (np. samochody, maszyny, urządzenia) i nieruchomości (grunty, budynki). Kredyt ten charakteryzuje się niższą stopą oprocentowania niż kredyt zwykły

KREDYT RATALNY
Kredyt konsumpcyjny spłacany zazwyczaj w okresie od 1 do 3 lat. Przeznaczony jest na zakup towarów konsumpcyjnych, artykuły gospodarstwa domowego trwałego użytku czy pojazdy samochodowe.

KREDYT REFINANSOWY
Kredyt udzielany w celu spłaty istniejącego kredytu lub sfinansowania innych, poniesionych uprzednio przez Kredytobiorcę kosztów.

KREDYT REWOLWINGOWY (ODNAWIALNY, REWOLWING)
Kredyt, który po spłaceniu daje możliwość ponownego wykorzystania w ramach limitu.

KREDYT OBROTOWY
Kredyt, którego celem jest sfinansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa, np. zakup surowców niezbędnych do rozpoczęcia lub kontynuowania produkcji.

KREDYT W RACHUNKU
Kredyt w ROR jest to rodzaj kredytu krótkoterminowego udzielanego bezpośrednio w rachunku. Kredytowanie w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym jest korzystne dla banku i kredytobiorcy gdyż upraszcza czynności banku umożliwiając elastyczne kredytowanie w zależności od sytuacji płatniczej kredytobiorcy, który oszczędza na odsetkach, ponieważ wpływy na rachunek zmniejszają automatycznie jego zadłużenie. Sposób udzielania tego kredytu powoduje, że nie może być on powiązany z określonym celem, lecz służy do utrzymania bieżącej płynności. Spłata wykorzystanego kredytu następuje w umownym terminie z najbliższych wpływów na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy przed wszystkimi innymi płatnościami, z wyjątkiem innych kredytów.

KREDYTOBIORCA
osoba fizyczna, z którą Bank podpisał umowę o kredyt, przy czym osoba ta stanie się, po dokonaniu transakcji zakupu, właścicielem przedmiotu kredytowania. Kredytobiorca może być jeden lub może ich być kilku.

KREDYTY D́UGOTERMINOWE
Kredyty długoterminowe prawie zawsze oprocentowane są według stopy. Czasem zdarza się, że kredyty hipoteczne (zwykle długoterminowe - do 27 lat) przez pewien okres są oprocentowane według stopy stałej, ale są to raczej wyjątki.

KREDYTY KRÓTKOTERMINOWE
Kredyty krótkoterminowe oprocentowane są zarówno według stopy stałej, jak i zmiennej. Stała stopa jest korzystnym wyjściem, jeśli spodziewamy się, że stopy procentowe będą rosły oraz jeśli wolimy płacić jednakową kwotę każdego miesiąca. Maksymalnym terminem, na jaki można pożyczyć pieniądze według stopy stałej, jest najczęściej 12 miesięcy.

KSIĘGA WIECZYSTA
Dokument prawny prowadzony przez sądy rejonowe, określający stan prawny danej nieruchomości. Zawiera informacje o właścicielu nieruchomości, lokalizacji, ograniczeniach w jej użytkowaniu (np. służebnościach,) obciążeniach w tym wpisanych hipotekach. Księga wieczysta zakładana jest dla nieruchomości np.: na wniosek właściciela działki gruntu lub osoby, której przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe, a także na wniosek organu administracji państwowej lub z urzędu.

 


LIBOR (London Inter-bank Offered Rate)
Średnia stopa procentowa, po jakiej największe banki w Londynie są skłonne innym bankom udzielić pożyczki w dolarach amerykańskich na ustalony okres. Wartość stóp procentowych ustalana jest zgodnie z definicją uchwaloną przez Brytyjskie Stowarzyszenie Bankowców (http://www.bba.org.uk/public/libor/41635/44210) i publikowana codziennie o godzinie 11:00 czasu londyńskiego, m.in. na stronie LIBOR01 serwisu Reuters.

LIMIT KREDYTOWY
Maksymalna wysokość kredytu, którą może dysponować kredytobiorca.

LINIA DYSKONTOWA
Limit kredytowy przyznawany klientowi przez bank. Klient może dyskontować w danym banku weksle (do oznaczonej wysokości) w okresie obowiązywania umowy o linię dyskontową. Mogą być dwa rodzaje: linia odnawialna (każda wpłata na rachunek bieżący powoduje odnowienie limitu) i nieodnawialna (każda wartość zdyskontowanego weksla pomniejsza kwotę limitu przyznanego do wykorzystania).

LINIA KREDYTOWA
Określa maksymalną wysokość środków udostępnianych przez bank do dyspozycji klienta, który zobowiązuje się do ich spłaty po upływie określonego terminu. Bank nie może oczekiwać regularnej spłaty tego kredytu, ponieważ wykorzystanie linii może się zmieniać w czasie.

LIST ZASTAWNY
Papier wartościowy stwierdzający zobowiązanie banku hipotecznego do wypłaty jego okazicielowi w określonym terminie oznaczonej sumy pieniędzy oraz wypłacenia - w przewidzianych umową terminach i wysokości - odsetek od tej sumy. List zastawny jest papierem o stałym zazwyczaj oprocentowaniu, będący przedmiotem obrotu giełdowego. Emisja listów zastawnych, gwarantowanych własnym majątkiem, jest źródłem gromadzenia przez bank hipoteczny kapitałów, pożyczanych następnie inwestorom na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych pod zastaw hipoteczny.

MARŻA
Jest to zysk banku z udzielonego kredytu, stanowiący składnik oprocentowania.


NIERUCHOMOŚĂ„†
Może to być zarówno dom jednorodzinny wraz z częścią powierzchni ziemskiej, stanowiącą odrębny przedmiot własności, z którą jest trwale związany, jak i lokal mieszkalny stanowiący odrębny przedmiot własności

 


ODROCZENIE TERMINU ṔATNOŚCI
Udzielane przez bank odroczenie płatności na prośbę dłużnika, który w danym czasie nie może dotrzymać swoich zobowiązań, ale spodziewa się, że w przyszłości będzie to możliwe. W czasie odroczenia terminu płatności odsetki nadal narastają.

ODSETKI
Jest to dla banku koszt pozyskania kapitałów (np. depozyty bankowe) przez zaciągnięcie zobowiązań wobec klientów bądź też przychodem powstałym w wyniku udostępniania przez bank kapitałów (np. kredyty). Na wysokość odsetek pobieranych lub płaconych ma wpływ wysokość stopy procentowej oraz wielkość kapitału i czas na jaki został on udostępniony. Odsetki mogą być obliczane na rózne sposoby:

1. odsetki proste, obliczane od podstawy oprocentowania (kapitału) po upływie okresu na jaki została złożona lokata bądź udzielony kredyt i pobierane po ich naliczeniu,

2. odsetki składane, po okresie oprocentowania obliczone odsetki dolicza się do kapitału i następuje kapitalizacja odsetek, a od powiększonej sumy oblicza odsetki za następny okres oprocentowania; przy tej metodzie obliczania odsetek ich wysokość sukcesywnie wzrasta, gdyż są obliczane od coraz wyższej podstawy oprocentowania, 3. dyskonto, czyli potrącenie odsetek z góry za cały okres obliczeniowy.

 


ODSETKI KARNE
Są to dodatkowe opłaty jakie należy uiścić na rzecz banku w przypadku niespłacenia przez kredytobiorcę całego kredytu lub jego raty w terminie ustalonym w umowie kredytowej.

OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE
Ograniczonymi prawami rzeczowymi są: własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, hipoteka a także użytkowanie, służebność i zastaw.

OKRES KREDYTOWANIA

Określony w umowie kredytowej czas spłaty kredytu.

OṔATY MANIPULACYJNE

Jednorazowa prowizja, która może być dołączona do rachunku przy udzielaniu kredytu na rachunku bieżącym lub przy pożyczce.

OPROCENTOWANIE

Cena jaką płaci Kredytobiorca Bankowi za pożyczone środki.

OPROCENTOWANIE STÁE

Oprocentowanie, które nie ulega zmianom w okresie wskazanym w umowie kredytu, bez względu na sytuację rynkową. Oprocentowanie stałe może być ustalane na okres 2, 3, 4 lub 5 lat i po jego upływie renegocjowane.

OPROCENTOWANIE ZMIENNE

Oprocentowanie, które jest uzależnione od sytuacji rynkowej, zmienne co 1 miesiąc, 3 miesiące, lub 6 miesięcy, ustalane w oparciu o obowiązujące na rynku stopy procentowe - WIBOR, LIBOR, EURIBOR.

OŚWIADCZENIE WOLI

Oświadczenie woli, w rozumieniu prawa cywilnego, jest to takie zachowanie się człowieka (które może być również przypisywane osobie prawnej), które wyraża w sposób dostateczny zamiar (wolę) wywołania skutku prawnego, tj. ustanowienia, zmiany lub zniesienia stosunku cywilnoprawnego. PÉNOMOCNICTWO DO WYKONANIA OKREŚLONYCH CZYNNOŚCI PRAWNYCH Pełnomocnictwo takie funkcjonuje w praktyce bankowej w podwójnej roli. W postaci samoistnej polegające np. na nieodwołalnym pełnomocnictwie do zbycia jakiejś rzeczy kredytobiorcy w jego imieniu i na rachunek jego zadłużenia kredytowego, jeżeli popadnie on w zwłokę w spłacie kredytu, lub w powiązaniu z innym zabezpieczeniem, np. ustanowieniem blokady na rachunku bankowym bądź zawarciem umowy poręczenia, jeżeli poręczyciel posiada rachunek w banku.


PODSTAWOWA STOPA PROCENTOWA

Stopa oprocentowania kredytów ustalana decyzją banku.


PORĘCZENIE CYWILNE

W oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (art.876 - 887 K.c.) w umowie poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik nie wykonał zobowiązania.

POŻYCZKA

Umowa, na mocy której pożyczkodawca stawia określoną kwotę lub rzecz do dyspozycji pożyczkobiorcy, a ten zobowiązuje się do jej zwrotu po upływie określonego terminu. Pożyczka zwykle udzielana jest bez wskazania konkretnego celu.

POŻYCZKA GOTÓWKOWA

Pożyczka z reguły maksymalnie do 12 miesięcy, z oprocentowaniem ustalonym dla całego terminu objętego pożyczką. Pożyczoną sumę podejmuje się jednorazowo i również jednorazowo należy ja spłacić z końcem terminu umowy.

POŻYCZKA LOMBARDOWA

Pożyczka, która jest udzielana pod zastaw papierów wartościowych oraz wartościowych przedmiotów o charakterze użytkowym, jak biżuteria czy obrazy.

PROLONGATA

Wydłużenie okresu kredytowania poza termin określony w umowie, co wiąże się z określeniem nowej liczby i wysokości rat lub zmianą terminu płatności rat kapitałowych kredytu oraz określeniem nowej ich liczby i wysokości.

PROMESA KREDYTOWA

Zobowiązanie banku do udzielenia kredytu po spełnieniu przez Wnioskodawcę warunków określonych w tym dokumencie w określonym terminie.

PROWIZJA

Wynagrodzenie za usługi i czynności bankowe wykonywane przez bank na rzecz klienta. Prowizje ustalane procentowo w stosunku do wartości usług albo odgórnie narzucone przez bank w Tabeli Opłat i Prowizji.

PRZEWALUTOWANIE
Oznacza możliwość zmiany waluty kredytu na inną walutę w okresie kredytowania; najczęściej operacja ta obarczona jest dodatkową prowizją bankową. RATA KREDYTOWA

Miesięczna lub kwartalna płatność wymagana przez Bank tytułem spłaty kredytu, która zawiera część kapitału i naliczone odsetki.

RATY RÓWNE (ANNUITETOWE)
Wysokość miesięcznej raty kapitałowo - odsetkowej jest równa przez okres obowiązywania danej stopy procentowej. Klient spłaca w tym okresie ratę w jednakowej wysokości, a następnie ustalana jest nowa wysokość raty w oparciu o aktualną stawkę oprocentowania. Na ratę annuitetową składają się pełne należne odsetki za dany okres obrachunkowy (np. 1 miesiąc) oraz część kapitału.

RATY MALEJĄCE
Raty kapitałowo-odsetkowe w ramach spłaty kredytu, na które składają się równe raty kapitału (uzyskane przez podzielenie kwoty udzielonego kredytu przez liczbę rat określonych przez klienta) oraz malejące odsetki naliczane od aktualnej kwoty zadłużenia.

ROZDZIELNOŚĂ„† MAJĄTKOWA
Wyłączenie wspólnoty majątkowej pomiędzy małżonkami. Fakt ten musi być potwierdzony aktem notarialnym lub orzeczeniem sądu.

REFINANSOWANIE
Udzielenie kredytu hipotecznego z przeznaczeniem na zwrot poniesionych wcześniej kosztów na realizację inwestycji lub spłatę innego kredytu bankowego.

RYNEK PIERWOTNY NIERUCHOMOŚCI
obejmuje mieszkania i domy nowo wybudowane. Budowa może być zrealizowana przez spółdzielnie mieszkaniowe, deweloperów lub przez osoby indywidualne. Decydując się na nabycie mieszkania na rynku pierwotnym, zyskuje się prawo do ulg, związanych z budową lub zakupem mieszkania na rynku pierwotnym. Należy jednak liczyć się z tym, że na możliwość zamieszkania w swoim domu czy mieszkaniu trzeba będzie zaczekać nawet kilkanaście miesięcy, a oprócz tego trzeba ponieść koszty związane z wykończeniem mieszkania.

RYNEK WTÓRNY NIERUCHOMOŚCI
obejmuje mieszkania i domy, które były już wcześniej zamieszkane. Nabywając mieszkanie na rynku wtórnym nie możliwości uzyskać prawa do ulg podatkowych, a przeważnie trzeba dodatkowo sfinansować modernizację mieszkania. Zaletą mieszkania zakupionego na rynku wtórnym jest jednak to, że zazwyczaj od razu staje się jego właścicielem.

RYNKOWA STOPA REFERENCYJNA
Stopa procentowa oferowana przez grupę największych banków na rynku międzybankowym, która stosowana jest przy wyznaczaniu oprocentowania kredytów o stawce zmiennej. Jest to stopa:
WIBOR 1M, 3M lub 6M dla kredytów w złotych,
EURIBOR 1M. 3M lub 6M dla kredytów w euro,
LIBOR 1M, 3M, lub 6M dla kredytów w dolarach amerykańskich.

RYZYKO KURSOWE
Ryzyko występujące przy kredytach denominowanych. Ryzyko to ponosi przez Kredytobiorcę w związku z możliwością wystąpienia zmiany kursu waluty, w której został zaciągnięty kredyt.
STOPA BAZOWA
Stopa procentowa, służy jako podstawa wyznaczania stopy procentowej zmiennej lub stałej, obowiązującej na ustalony okres. Stopą bazową dla kredytu o zmiennym oprocentowaniu jest Rynkowa Stopa Referencyjna, a stopą bazową dla oprocentowania stałego Bankowa Stopa Referencyjna uzależniona od szeregu czynników związanych z sytuacją rynku kapitałowego, a w szczególności od rentowności obligacji Skarbu Państwa i odsetkowych instrumentów pochodnych.

STOPA PROCENTOWA
Stopa procentowa określa wysokość odsetek od sumy pieniędzy jako zapłaty za jej pożyczenie na określony czas. Rozróżnia się stałą i zmienną stopę procentową. Przy ustalaniu stopy procentowej musi być uwzględniana stopa inflacji. Wraz ze wzrostem poziomu inflacji wzrastają stopy procentowe.

TRANSZA
Wypłata określonej części kredytu.

UBEZPIECZENIE KREDYTU
Zabezpieczenie przejściowe wymagane przez Bank na wypadek niewypłacalności Kredytobiorcy. To ubezpieczenie stosowane jest do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Zazwyczaj wiąże się z podwyższeniem oprocentowania kredytu na ten czas przejściowy.

UBRUTTOWIONE ZAROBKI
Ubruttowienie zarobków, polega na powiększeniu pensji brutto pracownika (zarobek netto plus podatek od osób fizycznych) o wysokość składki emerytalnej, którą musi on zapłacić (18.71%).

UMOWA KREDYTOWA
Jest to porozumienie zawarte między bankiem i klientem określające warunki udzielonego przez bank kredytu.

WCZEŚNIEJSZA SṔATA
Jest to spłata kredytu dokonywana przed określonym w umowie kredytowej terminem płatności.

WEKSEL ẂASNY IN BLANCO
Prawna forma zabezpieczenia spłaty kredytu - jest to papier wartościowy, który zawiera bezwarunkowe przyrzeczenie zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej przez wystawcę weksla, którym może być kredytobiorca lub osoba trzecia.

WIBOR (Warsaw Inter-bank Offered Rate)
Średnia stopa procentowa, po jakiej największe banki w Polsce są skłonne innym bankom udzielić pożyczki w złotych na ustalony okres. Wartość stóp procentowych ustalana jest zgodnie z "Regulaminem fixingu stawek referencyjnych WIBOR i WIBID" uchwalonym przez Polskie Stowarzyszenie Dealerów Bankowych - Forex i publikowana codzinnie o godzinie 11:00 czasu warszawskiego, m.in. na stronie WIBO serwisu Reuters.

WIERZYTELNOŚĂ„† (NALEŻNOŚĂ„†)
Wierzytelność uprawnieniem osoby prawnej lub fizycznej do otrzymania od dłużnika świadczenia pieniężnego lub rzeczowego. Należności banku wynikają z zaangażowania gromadzonych środków obcych i funduszy własnych banku w różnych operacjach aktywnych, wśród których najważniejsze są udzielane kredyty, posiadane papiery wartościowe i lokaty na międzybankowy rynku pieniężnym. Wśród banku należności wyróżnia się: należności krótkoterminowe, których okres spłaty nie jest dłuższy niż rok, średnio- i długoterminowe, których okres spłaty wynosi powyżej roku.

WḰAD ẂASNY
Udział Kredytobiorcy w całkowitym koszcie finansowanej inwestycji. Środki, które wnosi Kredytobiorca mogą obejmować: środki pieniężne, wartość przedpłat, rat, zadatków wniesionych na poczet zakupu/wykupu nieruchomości, koszty poniesione przez Wnioskodawcę, związane z realizowaną inwestycją i zaakceptowane przez Bank (do kosztów tych nie zalicza się kosztów związanych z uzyskaniem kredytu, tj. kosztu wyceny lub ekspertyzy określającej bankowo - hipoteczną wartość nieruchomości, kosztów opłat związanych z ustanowieniem zabezpieczeń, prowizji, opłat bankowych itp.).

WNIOSEK KREDYTOWY
Składany przez Kredytobiorcę na formularzu bankowym wniosek o udzielenie kredytu,.

WSPÓLNOTA MAJĄTKOWA
Wspólność jaka powstaje pomiędzy małżonkami z chwilą zawarcia małżeństwa, obejmująca cały ich dorobek. Małżonkowie odpowiadają wspólnym majątkiem za swoje zobowiązania, także te, które zostają zaciągnięte tylko przez jednego z nich.

 


ZABEZPIECZENIE OSOBISTE
Zabezpieczenie, które jest związane z pełną odpowiedzialnością majątkową konkretnej osoby.

ZABEZPIECZENIE PRZEJŚCIOWE
Zabezpieczenie stosowane do czasu otrzymania przez bank odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki. Zabezpieczeniem tym może być ubezpieczenie kredytu w towarzystwie ubezpieczeniowym.

ZABEZPIECZENIE RZECZOWE
Zabezpieczenie, które jest związane z odpowiedzialnością ograniczoną do określonych składników majątku.

ZASTAW
Zabezpieczenie, które polega na obciążeniu rzeczy ruchomej lub określonych praw, z których wierzyciel może dochodzić zaspokojenia bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi.

ZASTAW NA PRAWACH
Zastaw na prawach jest rodzajem zabezpieczenia wierzytelności banku na wszelkich prawach (np. wierzytelnościach pieniężnych, papierach wartościowych), jeżeli są zbywalne. Ustanowienie zastawu na prawach wymaga zawarcia pisemnej umowy z potwierdzeniem przez bank daty jej zawarcia, a także dokonania innej czynności (np. wydania dokumentu, indosowania, czyli przeniesienia praw własności z weksla, czeku oraz innych określonych papierów wystawionych na zlecenie) jeżeli jest potrzebna do przeniesienia prawa. Jeżeli przedmiotem zastawu jest wierzytelność, ustanowienie zastawu następuje z chwilą zawiadomienia dłużnika. Przedmiotem zastawu mogą tez być wkłady oszczędnościowe, na które wystawiono książeczki oszczędnościowe lub imienne bony oszczędnościowe i inne prawa stwierdzone imiennymi dokumentami, chyba że zastrzeżono ich niezbywalność. Wysokość wkładów na zastawionej książeczce oszczędnościowej powinna być wyższa od wierzytelności banku o kwotę wolną z mocy prawa bankowego od zajęcia sądowego i administracyjnego.

ZASTAW REJESTROWY
Zastaw rejestrowy został wprowadzony w 1998 r. na mocy ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. z 1996 r., nr 149, poz. 703), może być ustanowiony w celu zabezpieczenia wierzytelności państwowych osób prawnych, krajowych i zagranicznych banków oraz krajowych podmiotów gospodarczych. Do ustanowienia zastawu rejestrowego potrzebna jest pisemna umowa między osobą uprawnioną do rozporządzania przedmiotem zastawu (zastawcą) a wierzycielem (zastawnikiem) oraz wpis do rejestru zastawu. Rzeczy obciążone zastawem rejestrowym, a także papiery wartościowe lub inne dokumenty dotyczące praw obciążonych takim zastawem mogą być pozostawione w posiadaniu zastawcy lub osoby trzeciej wskazanej w umowie o ustanowienie zastawu rejestrowego. Jeżeli zastawca był nie uprawniony do rozporządzania rzeczą, do ochrony zastawnika działającego w dobrej wierze stosuje się odpowiednie przepisy o ochronie nabywcy rzeczy ruchomej w dobrej wierze, a wpis zastawu rejestrowego rejestru zastawu jest równoważny z wydaniem rzeczy. Jeżeli zastawca może korzystać z przedmiotu zastawu, powinien dbać o zachowanie go w stanie nie gorszym niż wynikający z prawidłowego utrzymania, w wyznaczonym terminie obowiązany jest umożliwić mu zbadanie stanu przedmiotu zastawu. W razie ustanowienia zastawu na pojeździe mechanicznym należy to odnotować w jego dowodzie rejestracyjnym. W wypadku niezgodnego z umową zbycia przedmiotu zastawu rejestrowego zastawnik (bank) może żądać natychmiastowego zaspokojenia wierzytelności zabezpieczonych zastawem. Wierzytelność zabezpieczona zastawem rejestrowym korzysta z pierwszeństwa przed innymi wierzycielami, z wyjątkiem ściśle określonych tytułów (np. odszkodowanie za kalectwo, alimenty).

ZBYWCA
Zbywcą jest właściciel sprzedawanej nieruchomości.

ZDOLNOŚĂ„† KREDYTOWA
Zdolność Kredytobiorcy do spłaty zaciągniętego kredytu. Ustalana jest przez bank w drodze szczegółowej analizy wysokości dochodów i comiesięcznych zobowiązań Kredytobiorcy oraz wydatków na utrzymanie swoje i członków rodzin
Dodano: 2007-10-24

Tanie kredyty i pożyczki bankowe
Copyright © 2007 - 2017 Portal-Kredytowy.pl