Kiedy można otrzymać kredyt hipoteczny z państwową dopłatą
Od 15 sierpnia będą obowiązywały nowe, korzystniejsze warunki przyznawania dopłat do kredytów hipotecznych. Preferencyjne kredyty dotyczą kupna mieszkań, których powierzchnia nie przekracza 75 mkw., natomiast w przypadku domów jest to 140 mkw. Jeżeli zamierzasz kupić tej wielkości mieszkanie lub dom, sprawdź, czy i ty możesz liczyć na dopłaty państwa do kredytu hipotecznego.

Czy mogę kupić mieszkanie wspólnie z narzeczoną

Razem z narzeczoną postanowiliśmy zaciągnąć kredyt na wspólne mieszkanie w Krakowie. Czy możemy skorzystać z dopłat do odsetek?

Nie W ustawie wyraźnie wskazano, kto może być stroną umowy kredytowej i skorzystać z upustu. Są to osoby samotnie wychowujące przynajmniej jedno dziecko oraz małżeństwa. Nawet jeżeli stroną umowy będzie para narzeczonych, to w świetle prawa rodzinnego pozostają one osobami dla siebie obcymi. Będzie to więc sytuacja porównywalna z tą, gdy o przyznanie kredytu na preferencyjnych warunkach ubiegaliby się koledzy lub sąsiedzi mieszkający na jednej klatce schodowej.

Czy do ceny wlicza się grunt

Chcę kupić mieszkanie od dewelopera. Do ceny wliczono także udział w gruncie. Czy cena tego udziału będzie brana pod uwagę przy udzielaniu kredytu?

Tak Udział w nieruchomości wspólnej (stanowi ją nie tylko grunt, ale również części budynku i urządzenia służące do wspólnego użytku mieszkańców) należy wliczyć w cenę mieszkania, niezależnie od tego, czy jego cena została osobno wyodrębniona w umowie czy nie. W przypadku lokali stanowiących tzw. odrębną własność nie można kupić mieszkania bez udziału w gruncie. Zakup gruntu stanowi więc integralną część transakcji, dlatego cenę udziału w nieruchomości wspólnej należy wliczać do ceny mieszkania. Podobnie rzecz się ma z przyłączaniem mediów niezbędnych do normalnego funkcjonowania mieszkania (takich jak np. gaz i prąd), jeśli ich cena została osobno wyszczególniona.

Czy bank odejmie powierzchnię garażu

Zamierzamy z żoną budować dom. Według projektu budowlanego jego powierzchnia w sumie ma wynosić 145 mkw. Jednak w bryle budynku będzie się mieścił również garaż obejmujący 20 mkw. Czy bank, badając spełnienie warunku dotyczącego powierzchni domu, pomniejszy ją o pomieszczenie garażowe?

Nie W przypadku domu limit powierzchni użytkowej wynosi 140 mkw., a dofinansowanie spłaty odsetek może obejmować tylko 70 mkw. Osoby, które zdecydują się na budowę większego domu, nie mogą w ogóle liczyć na otrzymanie kredytu preferencyjnego. Sprawdzając spełnienie tego warunku, bank będzie analizował zatwierdzony projekt budowlany dotyczący budowy domu. Do limitu powierzchni użytkowej nie będzie wliczana powierzchnia garażu. Oznacza to, że bank od ogólnej powierzchni domu odejmie powierzchnię garażu (od 145 mkw. 20 mkw.). Różnica wynikająca z tego odejmowania wynosi 125 mkw. Można więc stwierdzić, że w omawianym przypadku zostanie spełniony warunek dotyczący powierzchni użytkowej budowanego domu. Należy przy tym zaznaczyć, że przy ustalaniu limitu kosztu budowy jednego metra kwadratowego powierzchnia garażu też będzie pominięta.

Czy można później zrzec się członkostwa w spółdzielni

Jestem członkiem spółdzielni mieszkaniowej i zajmujemy z żoną mieszkanie na podstawie spółdzielczego lokatorskiego prawa. Jednak chcielibyśmy kupić nowe, wybudowane przez dewelopera. Zrzeczenie się prawa do mieszkania spółdzielczego (aby w momencie podpisywania umowy kredytu nie być jego najemcą) jest dla nas ogromnym problemem, bo nie będziemy mieli gdzie mieszkać. Czy mogę zrzec się prawa do mieszkania lokatorskiego później, kiedy będę mógł się wprowadzić do nowego lokum?

Tak Osoba ubiegająca się o kredyt preferencyjny równocześnie z zawarciem umowy składa pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków dotyczących sytuacji mieszkaniowej. Wprawdzie jeden z nich dotyczy tego, że w chwili podpisywania umowy kredytu nie można być osobą, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, jednak przewidziano dodatkowe rozwiązania dla tej kategorii osób. Polega ono na tym, że dopłaty mogą być stosowane również w przypadku gdy osoba ubiegająca się o kredyt preferencyjny, równocześnie z zawarciem umowy kredytu preferencyjnego pisemnie zobowiąże się do wypowiedzenia członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej, w której przysługuje jej spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, lub do zrzeczenia się tego prawa w terminie sześciu miesięcy od dnia uzyskania własności lokalu mieszkalnego, własności domu jednorodzinnego lub uzyskania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, na które został udzielony kredyt preferencyjny, a w przypadku kredytu preferencyjnego udzielonego na budowę domu jednorodzinnego w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym osoba ta może zgodnie z prawem przystąpić do użytkowania wybudowanego domu jednorodzinnego.

Czy po rozwodzie trzeba zwrócić dopłatę do odsetek

Czy jeżeli małżeństwo, które zaciągnęło wspólnie kredyt preferencyjny, będzie się rozwodziło, to z tego powodu będzie konieczne zwrócenie uzyskanych już dopłat do odsetek?

Nie W sytuacji gdy małżeństwo, które otrzymało tego rodzaju kredyt, zdecyduje się na rozwód, to nie musi obawiać się obowiązku zwrotu otrzymanych dopłat do jego oprocentowania. Warunek dotyczący stanu cywilnego kredytobiorców musi być spełniony w momencie podpisywania umowy kredytu. Później może on ulec zmianie i nie będzie to rodziło obowiązku zwrotu otrzymanego dofinansowania spłaty odsetek.

Czy kredyt może dotyczyć domu kupowanego na rynku wtórnym

Planujemy z mężem zakup domu na rynku wtórnym. Czy będzie to uzasadniało przyznanie kredytu preferencyjnego? Ten dom należy do naszego dalekiego kuzyna, ale nigdy tam nie mieszkaliśmy.

Tak Nie tylko budowa domu czy też jego zakup na rynku pierwotnym stanowi spełnienie jednego z warunków przyznania preferencyjnego kredytu. Wśród inwestycji wymienionych w przepisach jest też zakup domu na rynku wtórnym. Zgodnie bowiem z ich postanowieniami, dopłaty mogą być stosowane, jeżeli kredyt preferencyjny został udzielony na zakup będącego w budowie lub istniejącego domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, stanowiącego odrębną nieruchomość, z wyłączeniem zakupu domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, do którego którejkolwiek z osób w dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego przysługiwał inny tytuł prawny.

Gdzie udać się po dopłatę

Jestem matką samotnie wychowującą dziecko i zamierzam kupić mieszkanie na rynku wtórnym. Z tego co się orientuję, będę spełniała wszystkie warunki niezbędne do skorzystania z kredytu preferencyjnego. Czy mogę zaciągnąć taki kredyt w dowolnie wybranym banku?

Nie kredyt mieszkaniowy z dopłatą do odsetek oferuje obecnie bank PKO BP, większość spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredy- towych i inne instytucje finansowe, z którymi Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowy w sprawie stosowania dopłat do kredytów preferencyjnych. Taką umowę podpisał poza tym Gospodarczy Bank Wielkopolski, Bank Polskiej Spółdzielczości, Bank Pocztowy i Bank Polska Kasa Opieki. Należy pamiętać, że państwo pomaga w spłacie kredytu tylko przez osiem lat, a nie przez cały okres jego spłaty, który zazwyczaj wynosi od 20 do 30 lat. Jeżeli kredyt przeznaczony jest na zakup mieszkania, bank potrzebuje dokumentu potwierdzającego przeznaczenie kredytu. Takim dokumentem w przypadku zakupu mieszkania lub domu na rynku pierwotnym albo wtórnym jest przedwstępna umowa kupna-sprzedaży.

Czy do kredytu w obcej walucie dostanę dopłatę
Przeanalizowałem oferty banków i z tego, co ustaliłem, najbardziej opłaca mi się zaciągnąć kredyt hipoteczny na zakup mieszkania we frankach szwajcarskich. Czy ustawa o finansowym wsparciu rodzin pozwala na zaciąganie kredytu preferencyjnego w walucie obcej?

Nie Kredyt z państwowymi dopłatami do odsetek musi spełniać wiele warunków. Może być udzielany wyłącznie w walucie polskiej, a umowa kredytu preferencyjnego nie może uzależniać zmiany wysokości raty kapitałowo-odsetkowej ani pozostającego do spłaty kredytu od zmiany kursów walut. Kwota kredytu preferencyjnego może zostać powiększona wyłącznie o pobierane przez bank upoważniony do udzielania kredytów jednorazowe i płatne z góry opłaty i prowizje związane z jego udzieleniem (do wysokości 2 proc. kwoty kredytu przed doliczeniem składek ubezpieczenia kredytu preferencyjnego).

W przypadku odroczenia pierwszej spłaty kapitału kredytu preferencyjnego okres odroczenia nie może być dłuższy niż sześć miesięcy, licząc od dnia postawienia do dyspozycji kredytobiorcy ostatniej transzy kredytu preferencyjnego. Ponadto spłata kredytu preferencyjnego może następować wyłącznie metodą równych rat kapitałowych (rata malejąca) lub równych rat kapitałowo-odsetkowych (annuitet). Powyższe ograniczenia mają zastosowanie tylko w okresie stosowania dopłat.

Czy poprawię zdolność kredytową

Chciałbym ubiegać się o kredyt hipoteczny z dopłatami, ale mam niską zdolność kredytową. Czy bank weźmie pod uwagę fakt, że państwo zapłaci za mnie połowę odsetek?

Nie Ubieganie się o preferencyjny kredyt nie oznacza poprawienia poziomu zdolności kredytowej osób, które będą zainteresowane skorzystaniem z takich kredytów. Banki będą badały zdolność kredytową potencjalnych kredytobiorców tak samo jak w przypadku innych kredytów. Należy więc liczyć się z dokładnym przeanalizowaniem sytuacji finansowej klienta (sprawdzenie wysokości zarobków, innych zobowiązań i kredytów), potwierdzeniem zatrudnienia. Tak samo jak przy innych kredytach banki mogą żądać dodatkowych zabezpieczeń i ubezpieczeń.

Czy można zwiększyć kredyt

Złożyłem wniosek o kredyt na podstawie przedwstępnej umowy zawartej z deweloperem. Ostatnio deweloper poinformował mnie, że mieszkanie będzie droższe o 10 tys. zł. Czy w związku z tym mogę zwrócić się do banku o zwiększenie kwoty kredytu o tę, niezależną ode mnie, dopłatę?

Tak Ustawa nie reguluje kwestii zwiększenia kwoty kredytu na skutek wzrostu ceny mieszkania. Wskazuje jedynie, że kwota kredytu może obejmować nie tylko 100 proc. ceny mieszkania lub domu, ale zostać powiększona o płatne z góry prowizje i opłaty oraz jednorazowe składki ubezpieczenia kredytu (również płatne z góry). Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Budownictwa zwiększenie kwoty kredytu z powodu niedoszacowania kosztów inwestycji może być dopuszczalne jedynie wówczas, gdy wynika wyłącznie ze zmiany ostatecznych kosztów przedsięwzięcia. Ponadto dotyczy to tylko takich inwestycji, w których jedyną podstawą określenia ich ceny jest kosztorys inwestorski lub odpowiednia umowa zobowiązująca (czyli np. przedwstępna umowa kupna mieszkania). Podwyższenie kwoty kredytu nie mogłoby więc dotyczyć zakupu mieszkania dokonanego na podstawie umowy ostatecznej, np. zawartej w formie aktu notarialnego.

Podstawa prawna

■ Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz.U. nr 183, poz. 1354 z późn. zm.).

Przygotował ADAM MAKOSZ
źródło: GazetaPrawna.pl, 13.08.2007


Dodano: 2007-09-30
Wasze Opinie (liczba komentarzy: 3)
marta [2010-05-13 11:54:53]
Czy kredyt z dopłatą może wziąć małżeństwo gdzie tylko mąż ma udokumentowany dochód. Byłoby fajnie.
ala [2009-03-13 08:18:29]
Splacam kredyt studencki, ktory tez jest preferencyjny. Czy moze wziac drugi kredy preferencyjny za zakup mieszkania?
Adas [2009-03-10 02:44:39]
Teraz kredyt z dopłatami to jedyne rozsądne rozwiązanie.

Tanie kredyty i pożyczki bankowe
Copyright © 2007 - 2017 Portal-Kredytowy.pl